เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203309Business Competitive Strategies
กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กรอบแนวคิดและเทคนิคในการพัฒนาและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในองค์การ พลวัตรของโครงสร้างอุตสาหกรรม การประเมินกลยุทธ์ในการแข่งขันจากสมรรถภาพของกิจการ การประยุกต์หลักการ เทคนิคในการวิเคราะห์และการจัดการ ตลอดจนประเด็นเชิงกลยุทธ์ในโลกปัจจุบัน


Conceptual frameworks and techniques to analyze, develop, and implement firm strategies. The dynamics of industry structure framework, and the pattern of interaction among the competitors in the industry The assessment of competitive strategy based on leveraging firm-specific capabilities in the marketplace Applying concepts, analytical techniques, and managerial insights to the strategic issues which real world companies face.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH