เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203307Business Negotiation and Conflict Management
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารความขัดแย้ง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีแนวคิดและกระบวนการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลต่อลูกค้า ผู้ส่งวัตถุดิบ การสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เพื่อนร่วมงาน สหภาพแรงงาน หน่วยงานของรัฐและอื่นๆ เน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญโดยการใช้กรณีศึกษา และบทบาทสมมุติ


Theory concepts and processes in negotiation and conflict resolutions, conflict situation transformation as effective managerial tools in business effective strategies in negotiation and conflict resolutions on customers, suppliers administrations, colleague worker, labor union, government sector, and emphasizes the development of skills through the use of case studies and role plays.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH