เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203305Integrated Marketing Communications
การสื่อการการตลาดเชิงบูรณาการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การกำหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายตรง และกิจกรรมทางการตลาด มาใช้อย่างผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การออกแบบสื่อและสาร การประเมินกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารและสารให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจในสภาวะที่เป็นจริงของแคมเปญทางการตลาด ตลอดจนกรณีศึกษา


Concept and theory of Integrated Marketing Communications, communication strategies assessment and apply the optimum mix of communication tools such as advertising, public relations, sale promotions, direct sales and marketing events Design media and messages, evaluate target audience to form appropriate communication channels and messages based upon the audiences' needs and the business realities of marketing campaigns, case study analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH