เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210320Airline Catering Business Management
ธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับสายการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการทั้งหมดในการจัดการอาหารและเครื่องดื่มของการสายการบิน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ การคัดสรรวัตถุดิบ ระบบการจัดเตรียมอาหาร การกำหนดเมนูตามเที่ยวบินและเวลาการบินการเก็บรักษาอาหารในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม การขนส่งอาหารและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


All processes of catering managing system for airlines focusing on all food and beverages procedure; buying, quality screening and quality control, food preparation system, menu creating based on destination and timing, food storage, food transportation and communication with related organizations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH