เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210318Airline Traffic Planning
การวางแผนจราจรทางอากาศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดตารางบิน การวางแผนใช้เครื่องบิน การหมุนเวียนการใช้เครื่องบิน และการเพิ่มประโยชน์การใช้เครื่องบินให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มทุน


Time table planning for flight operation, aircraft usage planning, aircraft rotation, aircraft least cost and maximizing utilization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH