เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1210316Air Cargo Service Management
การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ กฎระเบียบในการจัดการการขนส่ง กฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และฉลาก ประเภทของสินค้าต้องห้ามและสินค้าอันตราย กฎระเบียบที่ถูกกำหนดจากองค์กรการบินระหว่างประเทศตามความจำเป็นของสถานการณ์และอุปกรณ์ งานเอกสารและพิธีการต่าง ๆ ของการนำเข้าและส่งออก การบริการลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร


Fundamental knowledge of air cargo; law and limitations for transporting, labeling and packaging especially for hazardous goods; import and export, customs clearance and ICAO – International Civil Aviation Organization rules and regulations for air cargo.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH