เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210315In-Flight Technical Equipment and Security System
อุปกรณ์เทคนิคและระบบความปลอดภัยบนเครื่องบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุปกรณ์ต่างๆและระบบด้านเทคนิคสำหรับการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ระบบที่นั่งของผู้โดยสาร ระบบความบันเทิงภายในเครื่องบิน ระบบการจัดการบนเครื่องบิน ระบบการสื่อสาร การจัดการครัว เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจการจัดการระบบบนเครื่องบินโดยภาพรวม การเรียนรู้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง


Equipments and devices on board installed for in-flight service, e.g. safety and security system and equipment, passenger seat facilities, in-flight entertainment system, cabin management system, communication system, galley operation, , the general and basic operational techniques and procedures as fundamental knowledge; practices in mock up room based on stimulated environment and work situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH