เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210407Aviation Medicine and Hygiene
เวชศาสตร์การบินและสุขอนามัย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะในการใช้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพและชีวิต ด้วยการการบำรุงและรักษาสุขภาพ การรักษาความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจโดยหลักโภชนาการและการบริหารร่างกาย คำนึงถึงสุขลักษณะที่ดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคนที่ทำงานทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบินรวมถึงผู้โดยสาร ความรู้ด้านหลักเกณฑ์เวชศาสตร์การบิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสรีรศาสตร์


Skill to apply the knowledge for healthy life and life hygiene by maintaining optimal health condition and balance between body and mind with appropriate nutrition and exercise; as beneficial for health and well being of all on ground and board including passengers and ergonomic syndrome.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH