เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210314Aviation Business Research
การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางธุรกิจการบิน การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับด้านการจัดการ การนำข้อมูลมาใช้ในการทำวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย การเลือกแบบและวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การเสนอรายงานและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจการบิน


Identification of research types, objectives and topics of aviation business research. customer satisfaction survey, relevancy of research outputs to aviation business strategic planning, management and development, research methodology. creating a questionnaire. sampling, data collecting and analysis, interpreting, presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH