เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210308Risk Management in Aviation Business
การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการบิน บุคลากร องค์กรการบริหารจัดการ ระบบการตรวจสอบ การใช้อุปกรณ์ผิดประเภท ไม่เหมาะสม การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบิน ผลกระทบจากการแข่งขันเสรี การผูกขาดของผู้ประกอบการ การฝ่าฝืนกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน


The risk factors for airline, staff, organization and management, system for identifying the risk, the use of inappropriate equipment, the insufficient of aviation specialist, the impact from global competitive, the oligopolistic characteristics and the rule’s violating of staff.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH