เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302204Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ตัวแปรชุด รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ตารางแฮช การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียกซ้ำ การเรียง การค้นหา


Array; linked lists; stacks; queues; tree; graph; hash table; algorithm analysis; recursion; sorting; searching.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH