เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502306IP Network Design
การออกแบบเครือข่ายไอพี
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1301255 หรือ
1501212

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบเครือข่ายไอพี การออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและศูนย์ข้อมูล การเลือกและออกแบบโปรโตคอลเลือกเส้นทาง การออกแบบเครือข่ายมัลติมีเดีย


Network fundamentals review, network design methodology, network structure and module, IP network design, campus and data center network design, routing protocol selection and design, multimedia network design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH