เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502303Signals and Systems
สัญญาณและระบบ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในเชิงเวลา เช่นการตอบสนองสัญญาณอิมพัลซ์ การคอนโวลูชั่น; การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในเชิงความถี่ เช่น การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ การแปลง Z การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรกรองและระบบควบคุมแบบป้อนกลับ


Linear time invariant continuous and discrete time domain systems; Impulse response and convolution integral; Fourier analysis, discrete Fourier analysis, Laplace and Z transform; Applications, Filter design, Feedback control system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH