เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502202Fundamentals of Linux Operating Systems
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมาของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ หลักการทำงานของโปรเซส หน่วยความจำชนิดต่าง ๆ ระบบไฟล์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกส์ โครงสร้างไดเร็คทอรี่ การใช้คำสั่งเชลล์เบื้องต้น การจัดการประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการลินุกซ์


History of Linux operating system, foundations of operating system, process, memory, and file system; Linux installation and configuration, Linux directory structure, Linux shell commands, performance tuning of Linux system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH