เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202451Special Topic in Economics 1
หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202213 และ 1202214 หรือ
1202112 และ 1202113

Course Description
ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


Current topics or interesting issues in economics; economic and social development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH