เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202383Gender Economics
เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
มโนทัศน์หลักเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เพศภาวะ เพศภาวะและการแบ่งงานระหว่างทำ ความหมายของงานผลิตซ้ำ งานการผลิต และงานทางด้านสังคม เพศภาวะและครัวเรือน เพศภาวะและการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจและเพศภาวะ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพศภาวะ การจัดทำงบประมาณที่มีความอ่อนไหวทางเพศภาวะ การเพิ่มความอ่อนไหวทางเพศภาวะในนโยบายเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์เพศภาวะและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Key concepts of gender economics, gender division of labour, concept of work; reproductive, productive and social work, gender and household, gender and economic development, gender impacts of the economic policy, gender impacts of the economic crisis and Economic Structural Adjustment Programme, gender budgeting, gender sensitive economic policy and gender economics and sustainable development goals (SDGs).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH