เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202473Special Topic in Entrepreneurial Economics 1
หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202213 และ 1202214 หรือ
1202112 และ 1202113

Course Description
ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลยุทธ์การลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน


Current topics or issues of entrepreneurial economic areas; business strategies; financial and business risk.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH