เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202444Special Topic in International Economics and Policy 1
หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนโยบาย 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202213 และ 1202214

Course Description
ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนโยบาย การค้า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ


Current topics or issues of international economic and policy areas; trade, foreign direct investment, international finance and economic integration.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH