เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202373Agricultural Economics and Policy
เศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบาย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ศึกษาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทของ ภาคเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผลิต การกำหนดราคาตลาดสินค้าการเกษตร การแข่งขัน ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานในภาคเกษตร รูปแบบของระบบการผลิตและองค์กรการผลิตในภาคเกษตร เทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย


Role of agriculture in economic development; theory of production; agricultural products pricing; competitiveness; factors of production; infrastructure supporting agriculture; patterns and systems of production; mechanization; technology; organization; development plans for agricultural economics and agriculture in Thailand; trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH