เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202466Regional Study
ภูมิภาคศึกษา
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี การค้าการลงทุน และวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ และสรุปรายงานผล


Study trip emphasize on economic, politic, social, technology, business investment, and regional culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH