เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202465Economics of Cross-Border Resources Management
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากร ทฤษฎีการจัดทรัพยากรระดับภูมิภาค การจัดการน้ำ การใช้น้ำ และแม่น้ำระหว่างประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและการจัดการ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับภูมิภาค การค้าข้ามแดน การจัดการเมืองชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนโดยองค์กรเหนือรัฐและภาคประชาชน


Concepts and theory of resources management; theory of regional resources management; international river, land use, water management; regional environmental issues and management; regional food and energy security; cross-border labor migration; regional utilization of natural resource management; cross-border trade; border town management; special economic zone and regional logistics; cross-border resources management by Supranational institution and civil society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH