เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202343Economics of Regional Integration
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241 หรือ
1202112 และ 1202113

Course Description
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ ทฤษฎีภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ และทฤษฎีว่าด้วยทำเลที่ตั้ง การรวมตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจากมุมมองของภูมิเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและด้านพลวัตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลทางด้านนโยบายการค้า นโยบายการลงทุน และนโยบายการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาค


Theory of economic integration; Theories of spatial economics, new economic geography and location; Regional agglomeration of economic activities from the viewpoint of economic geography; Welfare and dynamic effects of regional economic integration; Impact on regional trade, investment and monetary policy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH