เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202343Economics of Regional Integration
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241 หรือ
1202112 และ 1202113
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50310C1LECT18018M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 318-0-18
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 22 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ ทฤษฎีภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ และทฤษฎีว่าด้วยทำเลที่ตั้ง การรวมตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจากมุมมองของภูมิเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและด้านพลวัตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลทางด้านนโยบายการค้า นโยบายการลงทุน และนโยบายการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาค


  Theory of economic integration; Theories of spatial economics, new economic geography and location; Regional agglomeration of economic activities from the viewpoint of economic geography; Welfare and dynamic effects of regional economic integration; Impact on regional trade, investment and monetary policy.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH