เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1202343Economics of Regional Integration
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241 หรือ
1202112 และ 1202113
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ ทฤษฎีภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ และทฤษฎีว่าด้วยทำเลที่ตั้ง การรวมตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจากมุมมองของภูมิเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและด้านพลวัตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลทางด้านนโยบายการค้า นโยบายการลงทุน และนโยบายการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาค


Theory of economic integration; Theories of spatial economics, new economic geography and location; Regional agglomeration of economic activities from the viewpoint of economic geography; Welfare and dynamic effects of regional economic integration; Impact on regional trade, investment and monetary policy.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH