เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406863Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry
การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจำแนกประเภทโซ่อุปทานและเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทานและการวางแผน การจัดการระบบโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโลจิสติกส์และขอบเขตของการจัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธ์โซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร


Supply chain concepts of agricultural materials and products; classification of supply chains and networks, supply chain network design and planning, logistics management; the relationship between logistics and supply chain management scope, supply chain and logistics strategies in agro-industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH