เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1402812Molecular Toxicology
อณูพิษวิทยา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แหล่งที่มาและการสัมผัสกับสารพิษ การดูดซับ การกระจาย เมแทบอลิซึม และการขับถ่ายสารพิษ ผลของสารพิษต่อสิ่งมีชีวิตและการกำจัดความเป็นพิษ การก่อตัวของสารสารเมแทบอไลท์ที่ว่องไวต่อการเกิด ปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์ของสารเคมีกับดีเอ็นเอและโปรตีน การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และโรคมะเร็ง ผลของพันธุกรรมต่อเมแทบอลิซึมของสารพิษ


Source and route of exposure to toxicants; adsorption, distribution, metabolism and excretion of toxicants; effect of toxicants on organisms and detoxification; formation of reactive metabolites; interactions of chemicals with DNA and proteins; induction of mutations and cancer genetic effects related to toxicant metabolism.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH