เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1402812Molecular Toxicology
อณูพิษวิทยา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แหล่งที่มาและการสัมผัสกับสารพิษ การดูดซับ การกระจาย เมแทบอลิซึม และการขับถ่ายสารพิษ ผลของสารพิษต่อสิ่งมีชีวิตและการกำจัดความเป็นพิษ การก่อตัวของสารสารเมแทบอไลท์ที่ว่องไวต่อการเกิด ปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์ของสารเคมีกับดีเอ็นเอและโปรตีน การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และโรคมะเร็ง ผลของพันธุกรรมต่อเมแทบอลิซึมของสารพิษ


Source and route of exposure to toxicants; adsorption, distribution, metabolism and excretion of toxicants; effect of toxicants on organisms and detoxification; formation of reactive metabolites; interactions of chemicals with DNA and proteins; induction of mutations and cancer genetic effects related to toxicant metabolism.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH