เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402720Food Additives
วัตถุเจือปนอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาท หน้าที่ และการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่าง ๆ วัตถุเจือปนจากธรรมชาติ สารทดแทนสารอาหาร การวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร


Role, function and uses of different food additives; natural additives; nutrient substituents; analysis and assessment of safety; standards and regulations of additives.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH