เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406870Industrial Visit
การศึกษาดูงาน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต0 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอและส่ง รายงาน


Field trips to food industries, research institutes or agro-industry related agencies; oral presentation; report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH