เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403716Food Enzyme Technology
เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดจำแนกชนิดของเอนไซม์จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การผลิตและการดัดแปลงเอนไซม์ เอนไซม์ในกระบวนการย่อยสลาย เอนไซม์ที่ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้เอนไซม์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร


Enzyme classification; enzyme kinetics; enzymes production and modification; enzymes in degradative processes, as processing aids and their use as analytical tools in food systems; enzyme applications in food industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH