เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1403716Food Enzyme Technology
เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดจำแนกชนิดของเอนไซม์จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การผลิตและการดัดแปลงเอนไซม์ เอนไซม์ในกระบวนการย่อยสลาย เอนไซม์ที่ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้เอนไซม์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร


Enzyme classification; enzyme kinetics; enzymes production and modification; enzymes in degradative processes, as processing aids and their use as analytical tools in food systems; enzyme applications in food industry.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH