เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403714Food Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย และการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระบวนการหมักอาหาร พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ เกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ วิตามิน โปรตีน และส่วนผสมในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร


Definition of biotechnology and its developments in food science and technology; food fermentation; genetic engineering; novel food biotechnology relating to enzymes, vitamins, proteins and food ingredients production; biotechnology in food chemical and microbiological quality analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH