เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403714Food Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย และการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระบวนการหมักอาหาร พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ เกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ วิตามิน โปรตีน และส่วนผสมในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร


Definition of biotechnology and its developments in food science and technology; food fermentation; genetic engineering; novel food biotechnology relating to enzymes, vitamins, proteins and food ingredients production; biotechnology in food chemical and microbiological quality analysis.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH