เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402714Food Toxicology
พิษวิทยาอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของพิษวิทยาอาหาร คุณสมบัติทางเคมีของสารพิษในอาหารและในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าแมลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและการกำจัดสารพิษ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย การป้องกันความเป็นพิษ ความปลอดภัยของอาหารตลอดขั้นตอนการผลิต เช่น การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาและการบริโภค วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพิษวิทยาอาหาร


Overview of food toxicology; chemical properties of toxicants in food and human food chain such as food additives, natural products, mycotoxins and pesticides; biotransformation and elimination of toxicants; target organ toxicity; prevention of toxicity; safety of food throughout food production such as harvesting, processing, storage and consumption; current issues in food toxicology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH