เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402713Advanced Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ และตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีดั้งเดิม และวิธีรวดเร็ว กลไก และ การสังเคราะห์สารที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเชื้อจุลินทรีย์ เช่น สารสี สารให้กลิ่นรส พอลีแซคคาไรด์ วิตามิน กรดอะมิโน โพรไบโอติกและสารควบคุมสิ่งมีชีวิตรวมถึงการนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร


Analysis and inspection of microorganisms in food products by conventional and rapid methods; mechanism and synthesis of useful compounds, produced by microorganisms, in food industry i.e. colors, flavors, polysaccharides, vitamins, amino acids, probiotic and biocontrol agents, including the use of microorganisms in monitoring of food quality control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH