เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407744Postharvest Management of Fruits and Vegetables
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียของผลไม้และผัก สถานการณ์การผลิตและการส่งออกผลไม้และผัก ระบบและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี คุณภาพของผักและผลไม้เพื่อการส่งออก ความปลอดภัยของอาหาร ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติภายในโรงคัดบรรจุ การลดความร้อน การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการทำความเย็น การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง บรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก การทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้อง


Factors affecting losses of fruits and vegetables; situation of production and exportation of fruits and vegetables; systems and postharvest management; good agricultural practices; quality of fruits and vegetables for exporting; food safety; maturity index; harvesting; packing house operation; cooling; postharvest control of disease and insect; refrigeration system; modified atmosphere packaging; package; transportation system; traceability; application, current issues and trends of postharvest technology for fruits and vegetables; field trip to company or packing house.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH