เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403308Food and Health
อาหารและสุขภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งและสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ของอาหารเพื่อสุขภาพต่อสุขภาพ พรีไบโอติคและโพรไบโอติค ไขมัน เส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเสริมสารอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความปลอดภัยและกฎระเบียบของอาหารเพื่อสุขภาพ


Definition and importance of functional foods; source and functional properties of bioactive compounds; relationship of functional foods and health: pre- and probiotics, lipids, dietary fiber and antioxidants; food and beverage products as functional foods; food fortification; food supplement; safety and regulations of functional foods.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH