เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403307Thai Traditional Food Recipes
ตำรับอาหารไทยพื้นบ้าน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของอาหารไทยพื้นบ้านภาคต่างๆ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ วัตถุดิบประจำถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองที่สำคัญ ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ การตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหาร


Category of Thai traditional foods in each region; northern, north-eastern, middle and southern; indigenous raw materials, techniques and methods for traditional cooking; important Thai traditional food recipes; Thai traditional health food recipes; food safety concerns.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH