เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403307Thai Traditional Food Recipes
ตำรับอาหารไทยพื้นบ้าน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-18:50410C2LECT1200120F  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ประเภทของอาหารไทยพื้นบ้านภาคต่างๆ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ วัตถุดิบประจำถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองที่สำคัญ ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ การตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหาร


  Category of Thai traditional foods in each region; northern, north-eastern, middle and southern; indigenous raw materials, techniques and methods for traditional cooking; important Thai traditional food recipes; Thai traditional health food recipes; food safety concerns.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH