เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403307Thai Traditional Food Recipes
ตำรับอาหารไทยพื้นบ้าน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประเภทของอาหารไทยพื้นบ้านภาคต่างๆ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ วัตถุดิบประจำถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองที่สำคัญ ตำรับอาหารไทยพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ การตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหาร


Category of Thai traditional foods in each region; northern, north-eastern, middle and southern; indigenous raw materials, techniques and methods for traditional cooking; important Thai traditional food recipes; Thai traditional health food recipes; food safety concerns.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH