เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403407Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204

Course Description
ประเภทของเครื่องดื่ม น้ำและการบำบัดน้ำ องค์ประกอบของเครื่องดื่ม กระบวนการและเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มจาก ชา กาแฟ โกโก้ และนม การแสดงฉลาก ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Types of beverages; water and water treatment; beverage compositions; processing and technologies, quality control and standard of alcoholic and non-alcoholic beverages; instant beverages; beverages from tea, coffee, cocoa and milk; labeling; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH