เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403407Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50120S4LAB26026E  
  จันทร์10:00-11:50415MELECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ประเภทของเครื่องดื่ม น้ำและการบำบัดน้ำ องค์ประกอบของเครื่องดื่ม กระบวนการและเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มจาก ชา กาแฟ โกโก้ และนม การแสดงฉลาก ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


  Types of beverages; water and water treatment; beverage compositions; processing and technologies, quality control and standard of alcoholic and non-alcoholic beverages; instant beverages; beverages from tea, coffee, cocoa and milk; labeling; study tour.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH