เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403407Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประเภทของเครื่องดื่ม น้ำและการบำบัดน้ำ องค์ประกอบของเครื่องดื่ม กระบวนการและเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มจาก ชา กาแฟ โกโก้ และนม การแสดงฉลาก ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Types of beverages; water and water treatment; beverage compositions; processing and technologies, quality control and standard of alcoholic and non-alcoholic beverages; instant beverages; beverages from tea, coffee, cocoa and milk; labeling; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH