เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403405Bakery Technology
เทคโนโลยีขนมอบ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204

Course Description
ประวัติของขนมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมอบ สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Bakery history and equipment; functionality and properties of the baking ingredients; technology of the bakery products; factors affecting quality of bakery products; bakery products quality determination and control; storage and packaging; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH