เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403405Bakery Technology
เทคโนโลยีขนมอบ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติของขนมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมอบ สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Baker history and equipment; functionality and properties of the baking ingredients; production of the bakery products; factors affecting quality of bakery products; bakery products quality determination and control; storage and packaging; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH