เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403404Cereal Products Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204 หรือ
1403313

Course Description
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดและข้าวสาลี ลักษณะและคุณภาพของธัญพืช เทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนที่เหลือทิ้ง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Structure and chemical composition of cereal especially rice, corn and wheat; cereal characteristic and quality; processing technology and quality control of cereal products; storage and change of quality of products; waste utilization; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH