เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403403Technology of Meat, Poultry and Egg Products
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204

Course Description
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของกล้ามเนื้อ วิธีการฆ่าสัตว์ การตัดแต่งซากและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลังการฆ่า คุณภาพของเนื้อสัตว์ ปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การฆ่าไก่ การควบคุมคุณภาพไก่สด ไก่แช่แข็ง องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของไข่ การเก็บรักษาไข่และการควบคุมคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ ระบบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Physical and chemical composition of muscle food; slaughtering method; carcass trimming and appropriate storage method; pre- and post-mortem changes of meat animals; muscle quality and factors that influence to muscle quality changes; processing technology of muscle food products; poultry slaughter and controlling of fresh and frozen poultry meat quality; physical and chemical compositions of egg; egg storage and controlling of egg quality; processing of egg products; quality systems and standards in meat, poultry and egg products; waste utilization; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH