เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1403403Technology of Meat, Poultry and Egg Products
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204 หรือ
1403302
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของกล้ามเนื้อ วิธีการฆ่าสัตว์ การตัดแต่งซากและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลังการฆ่า คุณภาพของเนื้อสัตว์ ปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การฆ่าไก่ การควบคุมคุณภาพไก่สด ไก่แช่แข็ง องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของไข่ การเก็บรักษาไข่และการควบคุมคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ ระบบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Physical and chemical composition of muscle food; slaughtering method; carcass trimming and appropriate storage method; pre- and post-mortem changes of meat animals; muscle quality and factors that influence to muscle quality changes; processing technology of muscle food products; poultry slaughter and controlling of fresh and frozen poultry meat quality; physical and chemical compositions of egg; egg storage and controlling of egg quality; processing of egg products; quality systems and standards in meat, poultry and egg products; waste utilization; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH