เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403402Dairy Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204 หรือ
1403313

Course Description
ความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น นมสเตอริไรส์ นมพาสเจอร์ไรส์ นมข้นหวาน หลักการตรวจวิเคราะห์น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์นม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Importance of dairy industry; chemical composition and nutritional values of milk and milk products; processing technology of dairy products e.g. sterilized milk, pasteurized milk, sweetened condensed milk; principles of analysis of milk and dairy products; quality control of dairy products; packaging for dairy products; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH