เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403402Dairy Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403351 หรือ
1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:50120S4LAB26026E  
  ศุกร์10:00-11:50B 206E3LECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 27 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น นมสเตอริไรส์ นมพาสเจอร์ไรส์ นมข้นหวาน หลักการตรวจวิเคราะห์น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์นม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


  Importance of dairy industry; chemical composition and nutritional values of milk and milk products; processing of dairy products e.g. sterilized milk, pasteurized milk, sweetened condensed milk; principles of analysis of milk and dairy products; quality control of dairy products; packaging for dairy products; study tour.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH